Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Home made Banana Pudding with Mikka Vanilla Wafers

Đây là hình bánh của chị  Thuy To Uyen Pham  đã sử dụng mikka vanilla extract dùng để thực hiện món pudding này.

Bonne Journée